Eyes

Eyes / Photography by Jagoda Kamov Photography, Post processing by Jagoda Kamov Photography, Stylist Jagoda Kamov Photography / Uploaded 21st July 2015 @ 07:34 AM
Photography by: Jagoda Kamov PhotographyPost processing by: Jagoda Kamov PhotographyStylist: Jagoda Kamov PhotographyTags: art, beautiful, beauty, cute, eyes, girlGroups: (Invite) None

2 people love this!

Added 1437464048 by Jagoda Kamov Photography.